Paragrafen

Financiering

Treasury-ontwikkelingen

Langlopende leningen
In 2021 heeft de gemeente een (tijdelijk) liquiditeitsoverschot vanwege een hoger dan verwachte opbrengst uit de verkoop van de aandelen Eneco. Voor een deel van haar uitgaven trekt de gemeente langlopende leningen aan. Voor 2021 zullen geen langlopende leningen worden aangetrokken. De lange termijn financieringsplanning laat zien dat de gemeente pas in 2022 weer een lange financieringsbehoefte heeft.

Forward leningen
Medio 2020 werd voor 2022 een stijging van de lange rente verwacht. Daarom heeft het college in juli 2020 (RIS305846) voor de eigen behoefte vier langlopende leningen voor de toekomst afgesloten (zogeheten forwards): € 150 mln. tegen 0,357% per januari 2022, € 150 mln. tegen 0,425% per oktober 2022, € 150 mln. tegen 0,494% per juli 2023 en € 200 mln. tegen 0,530% per januari 2024. Door het vroegtijdig afsluiten van deze forwards wordt geprofiteerd van het lage actuele renteniveau en wordt voorkomen dat tegen een hogere rente moet worden geleend op het moment van de uitgaven (beperken toekomstige renterisico’s).

Collateral
De rente voor leningen van 1 tot 12 maanden is negatief. Verwacht wordt dat de tarieven voor kortlopende leningen in 2021 negatief blijven. Door de negatieve korte rente moet de gemeente rente betalen over waarborgsom die als zekerheid voor leningen (collateral) aan de bank is gestort.

Omslagrente
Het rentepercentage voor grondexploitaties komt in 2021 uit op 1,0%, de omslagrente in 2021 op 1,5%. Het renteschema voor de berekening van de omslagrente is opgenomen in deze paragraaf bij het onderdeel interne financiering.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59