Home

Financiële begroting

4.5 Incidentele lasten en baten

De incidentele lasten en baten in de begroting tellen in zijn totaliteit op tot de volgende saldi per jaar:

 

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal incidentele lasten

1.251.548

210.462

91.322

39.490

12.441

Totaal incidentele baten

1.282.917

215.959

82.349

34.510

12.441

Saldo

31.369

5.497

-8.973

-4.980

0

Uitgedrukt in het vanuit het BBV voorgeschreven financiële kengetal 'structurele exploitatieruimte' is dit:

2020

2021

2022

2023

2024

Structurele exploitatieruimte

-0,97%

-0,22%

0,36%

0,20%

0,00%

Dit kengetal wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.

Recapitulatie incidentele lasten en baten 2021 per programma.

Lasten

Dotaties

Baten

Onttrek.

Saldo

Programma

2021

2021

2021

2021

2021

1 Gemeenteraad

0

0

0

0

0

2 College en Bestuur

-260

0

0

0

260

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

1.573

0

0

1.825

252

4 Openbare orde en Veiligheid

1.911

0

0

0

-1.911

5 Cultuur en Bibliotheek

1.538

0

0

0

-1.538

6 Onderwijs

6.522

0

0

4.450

-2.072

7 Werk en Inkomen

4.166

10.900

0

4.325

-10.741

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

22.926

1.500

0

8.200

-16.226

9 Buitenruimte

4.270

0

0

716

-3.554

10 Sport

7.310

0

0

4.152

-3.158

11 Economie

12.772

1.400

0

1.875

-12.297

12 Mobiliteit

6.904

0

1.700

0

-5.204

13 Stadsontwikkeling en Wonen

17.218

4.294

11.220

17.107

6.815

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

757

0

0

0

-757

15 Financiën

-6.278

109.318

37.665

122.328

56.953

16 Overhead

1.721

0

396

0

-1.325

83.050

127.412

50.981

164.978

Totaal incidentele lasten en baten

210.462

215.959

5.497

In onderstaand overzicht zijn de incidentele lasten en baten uit de begroting gespecificeerd. Hieronder worden een aantal posten inhoudelijk toegelicht:

Taakmutaties Gemeentefonds
Het gemeentefonds wordt (bovenop het algemene accres) verhoogd met geld voor nieuwe taken en verlaagd voor vervallen taken of minder intensief uit te voeren taken. Ook krijgt de gemeente soms extra geld in het gemeentefonds in plaats van specifieke compensaties, waarbij de taken dezelfde blijven. Deze verschillende ontwikkelingen noemen we taakmutaties. Deze taakmutaties worden verwerkt in de budgetten van de beleidsprogramma's. De incidentele taakmutaties zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

Incidentele posten n.a.v. nieuw beleid
In het budgettair kader bij een begroting worden elk jaar diverse incidentele intensiveringen en dekkingsmaatregelen benoemd. Deze posten zijn ook hieronder opgenomen.

Bestedingen vanuit reguliere reserves
Bestedingen t.l.v. reguliere reserves zijn per definitie incidenteel en zijn in onderstaand overzicht derhalve opgenomen.

Bestedingen vanuit centrale reserves
Ook deze zijn incidenteel. Verschil is dat de besteding geraamd wordt op de beleidsprogramma's en de ontrekking aan de reserves op programma Financien. Deze reserves (o.a. de reserve grote projecten) worden inhoudelijk toegelicht in programma Financien.

Reserve Allocatie incidentele middelen
Het budgettair kader bevat incidentele middelen. Deze middelen worden ingezet voor nieuw beleid. De uitvoering van het nieuwe beleid vindt regelmatig in een ander jaar plaats dan dat de middelen beschikbaar zijn. Om de beleidsuitvoering en de daarvoor beschikbare middelen met elkaar in evenwicht te brengen, wordt jaarlijks een reserve Allocatie incidentele middelen ingesteld.

Reserve Activafinanciering
Een bijzondere centale reserve is de reserve Activafinanciering. Deze dekkingsreserve is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van incidentele investeringen. Omdat kapitaallasten een meerjarig karakter hebben mogen ook de verrekeningen met de reserve Activafinanciering als structureel worden gezien. In een aantal gevallen zijn verrekeningen incidenteel van aard. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een vrijval van middelen uit de reserve, omdat er voor investeringen die eerder incidenteel gedekt waren structurele dekking is gevonden. Dit is in 2020 gebeurd, waardoor er € 30 mln. kon vrijvallen.

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed
Een andere bijzondere reserve is de reserve Onderhoud vastgoed. In 2017 is de dekking van het onderhoud aan sportaccommodaties en vastgoed gewijzigd. Tot en met 2016 werden hiervoor voorzieningen gevormd. Met ingang van 2017 zijn de verwachte onderhoudslasten in de reguliere begroting opgenomen. De onderhoudsvoorzieningen zijn vrijgevallen. De vrijval is in de meerjarenbegroting 2018-2021 ingezet. In de praktijk kunnen onderhoudslasten naar hun aard van jaar tot jaar verschillen. Om deze verschillen op te kunnen vangen zijn twee gemeentebrede onderhoudsreserves voor sportaccommodaties en vastgoed ingesteld. Zo kunnen pieken in het onderhoud dan wel jaarrekeningresultaten kunnen worden opgevangen. Op basis van het verwachte onderhoud voor de komende jaren zijn de reserves gemaximeerd op respectievelijk 5,5 mln. (sportaccommodaties) en 4,5 mln. (vastgoed). In de paragraaf onderhoud kapitaal goederen respectievelijk het programma Sport wordt hier nader op ingegaan.

Specificatie per programma:

(bedragen x €1.000,-)

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

02 - College en Bestuur

lasten

Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen

-160

-260

Uitruiming begroting i.v.m. aanvulling tekort programmareserve

-219

Saldo 

379

260

0

0

0

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

lasten

Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves: m.n. middelen uit concernreserve Grote projecten t.b.v. Energietransitie

12.191

648

237

641

-52

Besteding t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen

490

1.825

1.825

1.827

Besteding t.l.v. programmareserve 3: Eén uniforme milieuzone vervuilende bestel- en personenwagens

650

Nieuw beleid 2019: Subsidie vervuilde auto's en brommers

300

300

300

Nieuw beleid 2021: Voorziening afvastoffenheffing

-348

-1.200

onttrekkingen aan reseves

Onttrekking t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen

490

1.825

1.825

1.827

Saldo 

-12.793

252

-537

-641

52

04 - Openbare orde en Veiligheid

lasten

Besteding t.l.v. programmareserve: Ondermijning, Weerbaarheid van de stad, Beveiliging Israelische ambassade en Basis op Orde

686

211

211

Nieuw beleid 2019: Veiligheidsprio's Burgemeester

1.700

1.700

1.700

Taakmutaties Gemeentefonds: Stop Extremisme

12

Diverse bestedingen t.l.v. concernreserves (Driver)

15

baten

Resultaat veiligheidsregio Haaglanden

1.071

Saldo 

-1.342

-1.911

-1.911

0

0

05 - Cultuur en Bibliotheek

lasten

Nieuw beleid 2019: Financiering cultuurinstellingen & Schrappen plan Migratiemuseum

490

-350

Nieuw beleid 2020: Centrale bibliotheek

2.000

Besteding t.l.v. programmareserve 5: Onderhoudsopgave cultuurpanden

Taakmutaties Gemeentefonds: Proeftuinen en Kerkenvisies

334

Diverse bestedingen t.l.v. concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves en Onderhoud vastgoed)

1.103

1.919

-1.595

-2.558

-1.408

Overig: Overheveling budget Mediabeleid

-31

-35

-33

-33

baten

Overig  

63

Saldo

-3.864

-1.538

1.630

2.591

1.441

06 - Onderwijs

lasten

Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed)

178

-247

-5

-540

-200

Diverse bestedingen t.l.v.  reguliere reserves Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen en Duurzame huisvesting Onderwijs

4.500

4.500

4.400

2.000

2.000

Besteding t.l.v. programmareserve 6

544

-1.500

Nieuw beleid 2019: Aanpak laaggeletterdheid en Opvang rijksbezuiniging onderwijsachterstandenbeleid

2.800

2.800

2.800

Nieuw beleid 2021: Cofinanciering lerarentekort

650

Taakmutaties Gemeentefonds: Laaggeletterdheid Regierol, Lerarentekort, Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang en Toezicht voorschoolse educatie

1.224

1.019

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking t.l.v reguliere reserves Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen en Duurzame huisvesting Onderwijs

4.500

4.500

4.400

2.000

2.000

Saldo

-5.396

-2.072

-2.795

540

200

07 - Werk en Inkomen

lasten

Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed)

-898

-11

-565

99

13

Bestedingen Werkgelegenheidsprojecten  t.l.v. reguliere reserve

6.350

1.925

1.300

Bestedingen Werkoffensief +500 t.l.v. reguliere reserve

4.300

-2.600

-700

Besteding t.l.v. programmareserve 7

765

Nieuw beleid 2019: BUIG 4x 500 extra uit de bijstand en WSW-SUB

6.700

6.100

3.500

Nieuw beleid 2020: STiP-banen en Armoedevoorziening

7.000

5.000

5.000

Taakmutaties Gemeentefonds: o.a. Perspectief op werk, Participatie WSW en Verhoging taalniveau statushouders

4.330

2.252

1.088

1.319

1.333

Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve

-1.249

Dotatie reserve WeGo4It

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

-3.500

Dotatie reserve STiP2.0

-5.000

-5.000

-5.000

dotaties aan reserves

Nieuw beleid 2019: BUIG 4x 500 extra uit de bijstand (dotatie reserve Werkoffensief +500)

5.000

5.000

3.000

Herfasering reguliere reserve Werkoffensief +500 

3.300

-2.600

-700

Dotatie reserve WeGo4It

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Dotatie reserve STiP 2.0

5.000

5.000

5.000

baten

EU-subsidie Werkgeversservicepunt

310

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking uit reserve Werkgelegenheidsprojecten

6.350

1.925

1.300

Onttrekking uit reserve Werkoffensief +500

9.300

2.400

2.300

Saldo

-19.638

-10.741

-8.323

-1.418

-1.346

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

lasten

Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed)

-4.536

7.622

-647

-404

-413

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp

-4.200

4.200

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Zorg-innovatiefonds

2.500

2.500

Besteding t.l.v. programmareserve 8

807

Nieuw beleid 2019: Jeugd; transformatie naar preventie, Extra aandacht bestrijden eenzaamheid en Onderzoek verplaatsing Doublet/Geleenstraat

6.000

2.000

2.000

Nieuw beleid 2020: Overeengekomen maatregelen Jeugd en Zorg, Welzijn en Verlagen budget verplaatsen Geleen- en Doubletstraat

19.000

Nieuw beleid 2021: Uitrol Haags aanvalsplan vaccinatie en Verzachtingsgelden/aanzuigende werking WMO

1.500

2.000

1.500

Taakmutaties Gemeentefonds Jeugdzorg

11.332

11.332

Taakmutaties Gemeentefonds Brede aanpak dak- en thuisloosheid

8.125

8.125

Taakmutaties Gemeentefonds Beschermd wonen, verlaging integratie uitkering Wmo

7.777

-15.536

Taakmutaties Gemeentefonds overig

5.091

683

50

13

dotaties aan reserves

Dotatie reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhup

16.000

1.500

1.500

Nieuw beleid 2020 (Maatschappelijke opvang)

8.300

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking uit reguliere reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp 

11.800

5.700

1.500

Onttrekking uit reguliere reserve Zorg-innovatiefonds

2.500

2.500

Saldo

-63.396

-16.226

-2.903

404

400

09 - Buitenruimte

lasten

Diverse bestedingen concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed)

258

2.371

771

301

94

Besteding t.l.v. programmareserve 9: diverse projecten Buitenruimte

3.392

Middelen vanuit concernreserve Activafinanciering naar reguliere reserve Werk met Werk

1.190

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Werk met werk

650

716

722

Nieuw beleid 2017: Ontwikkeling Buitenruimte

7.139

Nieuw beleid 2019: Extra Bomen en Groen & Achterstallig onderhoud Kraayestein

3.500

5.500

8.500

Nieuw beleid 2020: Vrijval budget REIS Herinirchting Jan Luykenlaan, Handhavers & Buitenruimte Nieuw Waldeck, Houtwijk, Mariahoeve.

9.350

Taakmutaties Gemeentefonds: Bommenregeling

75

Overheveling dekking kapitaallasten naar concernreserve Activafinanciering

-16.165

-3.900

-6.000

Overig: Groei-met Groei vrijval REIS budget 2019 beheergelden

-550

-417

-283

dotaties aan reserves

Dotatie reserve Werk met Werk vanuit reserve Activafinanciering en vrijval kapitaallasten

3.244

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking uit reguliere reserve Werk met Werk

650

716

722

Saldo

-11.433

-3.554

-2.988

-301

-94

10 - Sport

lasten

Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Onderhoud Sportaccomodaties en Onderhoud vastgoed)

-145

1.907

391

-954

1.773

Herstelplan programmareserve 10

-400

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Olympisch fonds

3.619

4.152

3.950

Taakmutaties Gemeentefonds: Aanvullende rijksbijdrage buurtcoaches/combifunctionarissen 2020.

1.251

1.251

1.251

dotaties aan reserves

Dotatie reserve Verduurzaming Sportvoorzieningen vanuit reserve Duurzaamheid en Energietransitie

12.000

Nieuw beleid 2020: dotatie Ocean Race/WK Zeilen/Invictus Games aan Olympisch Fonds

10.200

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking Olympisch Fonds

3.619

4.152

3.950

Saldo

-22.906

-3.158

-1.642

954

-1.773

11 - Economie

lasten

Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen, Onderhoud vastgoed en Grote Projecten)

1.064

5.917

494

461

-84

Bestedingen t.l.v. concernreserve Internationaal & Werving

2.600

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Overcommittering D2

100

75

968

5.078

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen Pr 11

600

1.000

1.000

1.000

Vrijval bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking

380

370

120

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

-800

-600

2.459

924

Uitruiming begroting i.v.m. aanvulling tekort programmareserve 11

-140

Nieuw beleid 2019: Economie fonds

6.000

6.000

6.000

dotaties aan reserves

Dotatie reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie 

1.000

1.400

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking uit reguliere reserve Overcommittering D2

100

75

968

5.078

Onttrekking uit reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen Pr 11

600

1.000

1.000

1.000

Onttrekking uit reguliere reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

200

800

2.459

924

Vrijval bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking

870

Saldo

-8.654

-12.297

-6.864

-581

84

12 - Mobiliteit

lasten

Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed)

50

623

1.500

-108

-127

Nieuw beleid 2019: Verkeersveiligheid

3.500

3.500

3.500

Nieuw beleid 2020: Parkeren

1.465

1.465

1.465

1.465

Nieuw beleid 2021: Onderzoek ongelijksvoerse kruising Scheveningen en Verkeersoverlast Scheveningen

200

200

Overheveling dekking kapitaallasten naar/vanuit concernreserve Activafinanciering

-273

1.116

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Parkeren

1.199

Besteding t.l.v. programmareserve 12: Inzet Smartmobility aanpak piekdrukte Scheveningen

195

baten

Nieuw beleid 2020: Parkeeropbrengsten

2.600

1.700

1.700

1.700

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking reserve Parkeren

1.199

Saldo

-2.537

-5.204

-4.765

343

127

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

lasten

Bestedingen/actualisatie concernreserve Grote Projecten

-13.053

-1.700

Diverse bestedingen/actualisatie t.l.v. concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Co-financiering en Onderhoud vastgoed)

10.696

1.803

1.094

519

380

Bestedingen/actualisatie t.l.v. reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen (o.a. Amerikaanse Ambassade)

9.903

11.067

1.448

15

-1

Bestedingen t.l.v. reguliere reserves (reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW, Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling en The Hague World Forum)

4.661

516

2.554

1.374

390

Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Grondbedrijf 

6.683

4.182

4.182

4.182

4.182

Bestedingen t.l.v. programmareserve 13 (diverse projecten)

2.123

Nieuw beleid 2019: Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw, exploitatie Strategisch Vastgoed

17.350

2.350

Nieuw beleid 2020: Verlagen budget verplaatsen Geleen-en Doubletstraat

-1.000

-1.000

-1.000

Overheveling vanuit Grex aan reserve Activafinanciering

-1.800

Taakmutaties Gemeentefonds: Bommenregeling

188

dotaties aan reserves

Dotatie reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen (o.a. Amerikaanse Ambassade)

1.331

2.857

328

137

147

Dotatie reguliere reserves (reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling,Volkshuisvestingsfonds DHZW, Voorfinanciering grondbeleid en reserve Omgevingsplan Binckhorst)

6.146

1.437

-121

3

3

baten

Baten t.g.v. reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen (o.a. Amerikaanse Ambassade)

500

11.734

Baten/actualisatie t.g.v. reguliere reserve Omgevingsplan Binckhorst en Strategisch vastgoed stadsontwikkeling

8.664

-2.350

Actualisatie baten reserve Herfaseringen

-514

onttrekkingen aan reserves

Onttrekking reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen (o.a. Amerikaanse Ambassade)

11.113

10.026

1.576

152

146

Onttrekking reguliere reserve Grondbedrijf

10.687

4.182

4.182

4.182

4.182

Onttrekking reguliere reserves (reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling,Volkshuisvestingsfonds DHZW, Voorfinanciering grondbeleid en The World Forum)

2.173

2.899

4.813

1.101

87

Saldo

-10.091

6.815

-264

-795

-686

14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

lasten

Bestedingen t.l.v. programmareserve 14

40

Nieuw beleid 2017: Herfasering WeGo4It

-735

Nieuw beleid 2021: Speelvoorzieningen en overheveling budget Mediabeleid

256

260

33

33

Bestedingen t.l.v. concernreserve Herfasering

500

Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed

570

1

-91

-155

-116

Saldo

125

-757

-169

122

83

15 - Financiën

lasten

Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Co-financiering, Grote Projecten en Onderhoud vastgoed)

-11.330

-298

3.008

4.952

3.244

Compensatie verlaging omslagrente reserve Strategisch Vastgoed DSO

-306

-306

Vrijval kapitaallasten t.b.v. reserve Werk met Werk

-2.719

Nieuw beleid 2017: Herfasering kapitaallasten

3.000

Nieuw beleid 2018: kapitaallasten diverse projecten

-150

150

Nieuw beleid 2020: Rente voordelen korte en lange financiering

-1.485

62

Nieuw beleid 2021: Trend en Groei-met-Groei

4.553

-1.083

-1.167

-1.450

Bespaarde rente en overheveling inc. budget t.g.v reserve Activafinanciering

-10.000

-8.966

-10.517

Taakmutaties Gemeentefonds

-80

Besteding concernreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

122

Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve

-2.310

3.919

Diversen

1

dotaties aan reserves

Dotatie aan concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Co-financiering, Grote Projecten en Onderhoud vastgoed)

54.700

27.843

7.793

7.567

1.583

Dotaties aan concernreserve Activafinanciering (o.a. Masterplan, Fietsenkelder KJ Plein, Amare, Zwolsestraat, overheveling inc . budget en Middenboulevard)

85.984

11.750

19.517

5.000

Dotatie reserve Buffer Impact Coronacrisis

81.450

Dotatie uitgeruimde middelen aan Centrale bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. aanzuivering negatief saldo

6.450

1.291

Dotatie/aanzuivering programmareserves i.v.m. negatieve saldi

24.415

1.500

Nieuw beleid 2017: dotatie reserve Allocatie incidentele middelen i.v.m. bijdrage WeGo4it

735

Nieuw beleid 2018: dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen i.v.m. herfasering

150

Nieuw beleid 2019: dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen

3.227

7.840

2.142

Nieuw beleid 2020: dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen

70.041

9.000

7.831

5.229

Nieuw beleid 2021: dotatie jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen

54.365

26.794

450

1.450

Dotatie reserve ICT-impuls

20.000

Dotatie reserve Verbetering duurzame mobiliteit (verkoopopbrengst Eneco en vrijval reserve Activafinanciering )

273.560

23.300

Dotatie reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw (verkoopopbrengst Eneco)

122.740

Dotatie reserve Duurzaamheid en Energietransitie (verkoopopbrengst Eneco)

184.120

Dotatie reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen (verkoopopbrengst Eneco)

50.000

baten

Herijken reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

-30

-30

-30

-30

Baten Gemeentefonds Regiodeal t.g.v. reserve Grote Projecten

3.900

Incidentele bijstelling baten gemeentefonds

2.125

2.125

2.125

Nieuw beleid 2019: Opbrengsten verkoop gemeentelijk vastgoed

2.350

2.350

2.350

Nieuw beleid 2020: Dividend Eneco en voorfinanciering Eneco

44.556

Nieuw beleid 2021: Bijstelling accres en middelen Coronabuffer 

33.898

24.094

-1.000

Algemene uitkering tbv reserve Buffer Impact Coronacrisis

4.800

Verkoopopbrengst Eneco

640.420

Taakmutaties Gemeentefonds

36.166

9.126

2.389

1.319

1.346

onttrekkingen aan reserves t.g.v. bestedingen in beleidsprogramma's

Nieuw beleid 2020 en 2021: vrijval en onttrekking algemene reserve n.a.v. herijking weerstandscapaciteit

32.350

Nieuw beleid 2017: Ontwikkeling Buitenruimte en kapitaallasten via reserve Allocatie incidentele middelen

10.139

Nieuw beleid 2018: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen

150

Nieuw beleid 2019: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen

66.365

29.925

28.325

Nieuw beleid 2020: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen

84.845

9.254

8.000

5.311

Nieuw beleid 2021: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen

52.483

21.859

1.925

3.000

500

Onttrekking programmareserves

11.581

211

211

Onttrekking/vrijval reserve activafinaciering

34.600

31.300

Onttrekking aan concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Co-financiering, Grote Projecten, Onderhoud Sportaccomodaties en Onderhoud vastgoed)

81.593

29.630

7.709

6.946

4.080

Onttrekking concernreserve Internationaal & Werving

2.600

Onttrekking middelen Centrale bedrijfsvoeringsreserve: Vitaliteitsvoorziening en BC Modern Werkgeverschap

650

Onttrekking reserve ICT-Impuls: Masterplan

18.400

Onttrekking concernreserve Taakmutaties gemeentefonds

4.541

Onttrekking concernreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

14.079

Onttrekking reserve Verbetering duurzame mobiliteit: Voorbereidingskosten

3.300

Onttrekking reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw: Zwolsestraat

5.500

Onttrekking reserve Duurzaamheid en energietransitie: Verduurzaming Sportvoorzieningen

12.000

Saldo

191.673

56.953

22.947

-5.958

1.405

Overhead

lasten

Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herstructurering reserves, Co-financiering en Onderhoud vastgoed)

464

150

154

5

-107

Nieuw beleid 2020: Parkeeropbrengsten

235

235

235

235

Nieuw beleid 2021: Compensatie tekorten CBR en Bestuursondersteuning

300

6.150

Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve

-1.844

-4.814

baten

BTW-voordeel t.g.v. Centrale bedrijfsvoeringsreserve

397

396

Saldo

1.242

-1.325

-389

-240

107

TOTAAL SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

31.369

5.497

-8.973

-4.980

0

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59