Paragrafen

Verbonden partijen

Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt, volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), een overzicht gegeven van de verbonden partijen van de gemeente Den Haag. Verbonden Partijen zijn rechtspersonen waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval dat de gemeente zeggenschap in de betreffende rechtspersoon heeft, dit kan door zitting in het bestuur of via stemrecht. Een financieel belang wil zeggen dat bij faillissement de ter beschikking gestelde middelen niet meer verhaald kunnen worden of dat de gemeente aansprakelijk is wanneer de verbonden partij haar afspraken niet nakomt.

De gemeente kent verschillende soorten verbonden partijen: deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, publiek-private samenwerkingsverbanden, stichtingen, verenigingen en coöperaties. De
gemeenschappelijke deler van deze verschillende verbonden partijen is dat zij op afstand van gemeente staan en zijn opgericht om Haagse beleidsdoelen te realiseren. Conform het Beleidskader Verbonden Partijen (RIS296919) wordt iedere collegeperiode een herijking voor de verbonden partijen uitgevoerd waarbij de doelen worden geëvalueerd. In 2021 staan de evaluatie van de volgende verbonden partijen op de agenda: Haagse Milieu Services, ROM Innovation Quarter, Starterspanden, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Harnaschpolder, Plaspoelpolder, HEID, Dataland en Birgit. Deze evaluaties worden gedeeld met de raad.

De gemeente bemoeit zich niet met de operationele bedrijfsvoering van de verbonden partij, de eerste verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur ligt dan ook bij het zelfstandig opererende bestuur. De gemeente ziet er op toe dat er sprake is van een stabiele financiële positie en goed ondernemingsbestuur, dit is voorwaardelijk om de beleidsdoelen te kunnen uitvoeren. Dit principe sluit aan bij de visie die de gemeente heeft op verbonden partijen, een uitgebreidere beschrijving van de gemeentelijke visie op verbonden partijen verwijzen we naar het beleidskader verbonden partijen 2014-2018, herziening 2017 (RIS296919).

Via de paragraaf verbonden partijen in de gemeentelijke jaarrekening wordt een overzicht gegeven van de verschillende verbonden partijen en wordt onder meer het bestuurlijk- en financieel belang toegelicht. Tevens wordt beschreven wat in het afgelopen jaar de belangrijkste ontwikkelingen van de verbonden partij zijn geweest. De verwachting is dat de gemeente eind 2020, na de ontbinding van de deelneming HTM Beheer, wederom direct aandeelhouder wordt van deelneming HTM Personenvervoer en HTM Railinfra. Na het vertrek van NS als aandeelhouder in HTM Personenvervoer N.V. is de raad in 2016 akkoord gegaan met de statuten die vooruitlopen om de "beheerholding" HTM Beheer B.V. te ontbinden (RIS295254). De raad is eind 2019 van de voortgang op de hoogte gesteld (RIS 303947).

Voor alle verbonden partijen zijn deze gebeurtenissen in deze paragraaf in kaart gebracht, deze paragraaf sluit af met een tabel ‘verbonden partijen’. Per verbonden partij is het nominaal belang, het aandelenpercentage, het eigen vermogen, het vreemd vermogen, het resultaat over het laatste beschikbare boekjaar en het dividend wat de gemeente ontvangen heeft in 2020, toegelicht. De cijfers die in de paragraaf gebuikt worden, zijn de meest recente cijfers die voor publicatie geschikt zijn. Van welk moment de meest recente cijfers zijn, kan variëren van verbonden partij en is per geval toegelicht. De verschillen komen voort uit het feit dat (afspraken en regelgeving over) de frequentie, de mate van openbaarheid en de oplevermomenten van cijfermatige documenten verschillen per verbonden partij.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59