Paragrafen

Grondbeleid

3.6 Grondbeleid

Inleiding

Inleiding

In deze paragraaf wordt een beknopte toelichting gegeven op het grondbeleid. Het grondbeleid is een van de instrumenten om de ambities op het gebied van ruimtelijk- en sectoraal beleid te realiseren. Voor het realiseren van deze ambities kiest de gemeente voor een actievere opstelling met name binnen de prioritaire gebieden CID/Binckhorst, Zuidwest en Internationale Zone.

Er zijn twee vormen van grondbeleid: actief en faciliterend grondbeleid. De gemeente Den Haag heeft in de Nota Grondbeleid 2019 vastgelegd voor het voortzetten van het faciliterend grondbeleid in combinatie met een actiever grondbeleid binnen strikte beleidsmatige en financiële kaders.

Er zijn diverse (tussen)vormen waarin de gemeente samenwerkt met private of andere publieke partijen (de zogenaamde PPS-constructies of deelnemingen). Bij gebiedsontwikkelingen (zoals de Binckhorst) kan de gemeente tegelijkertijd meerdere rollen hebben.

In het kader van het urgentieprogramma woningbouw bezien we op welke wijze alle mogelijke instrumenten in het grondbeleid optimaal kunnen worden ingezet om projecten van de grond te krijgen of te versnellen, dan wel de programmering in lijn te brengen met de ambities in het coalitieakkoord.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59