Home

Financiële begroting

4.3 Gemeentelijke inkomsten

De gemeente Den Haag heeft over 2021 circa € 2.721,7 mln. aan baten begroot. De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2021 is als volgt:

(bedragen x € 1 mln.)

Baten

Begroting 2021

1. Algemene dekkingsmiddelen

1.705,9

2. Specifieke uitkeringen

442,0

3. Tarieven, leges en heffingen

177,0

4. Bouwgrondexploitatie

48,6

5. Onttrekkingen aan reserves

182,1

6. Overige inkomsten 

166,2

Totaal

2.721,7

7. Investeringsbijdragen*

86,7

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

1. Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1 mln.)

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2021

Algemene uitkering gemeentefonds

1.286,2

Uitkering Deelfonds Sociaal Domein

139,4

Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ)

109,6

Hondenbelasting

2,2

Toeristenbelasting

10,6

Precariobelasting

16,3

Parkeerbelasting

77,5

Dividend (beleggingen)

6,0

Rente

33,3

Erfpachtinkomsten

21,9

Overige dekkingsmiddelen

2,9

Totaal

1.705,9

Uitkering uit het gemeentefonds
Ruim 52,4% van de begrote gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds ( €1.425,6 mln.). Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurt elk jaar drie circulaires over het gemeentefonds (in maart, mei en september). Die circulaires zijn openbaar op www.minbzk.nl. De gemeente maakt op basis van die circulaires eigen inschattingen over de verwachte uitkering. Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, dan gaat er ook extra geld naar het gemeentefonds.

Gemeentelijke belastingen
De begrote inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, toeristen-, precario- en hondenbelasting) bedragen €138,6 mln., dat is circa 8,1 % van de algemene middelen, oftewel 5,1 % van het totaal aan inkomsten van de gemeente. Een nadere toelichting hierop staat beschreven in de paragraaf 3.2 Lokale heffingen.

Inkomsten van rente en dividend
Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen. Voor 2021 wordt aan rente-inkomsten op verstrekte leningen € 33,3 mln. verwacht. Tegelijk heeft de gemeente ook rentelasten van circa € 15,7 mln.. De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Het belegde vermogen van de gemeente Den Haag bedraagt nominaal € 111 mln.. Hieruit vloeit een dividendopbrengst voort van circa € 6,0 mln.. In de paragraaf Verbonden partijen treft u een overzicht aan van de deelnemingen van de gemeente.

Erfpacht
Voor 2021 wordt ruim € 21,9 mln. aan erfpachtbaten geraamd. De ontwikkelingen over erfpacht staan beschreven in de paragraaf Grondbeleid.

2. Bijdragen specifieke uitkeringen van andere overheden

De gemeente verwacht in 2021 ongeveer € 442 mln. van andere overheden te krijgen voor specifiek aangewezen taken. De rijksbijdrage voor sport is nog niet geraamd.
Van de € 442 miljoen is € 409 miljoen afkomstig van het Rijk, € 30,6 miljoen van gemeenschappelijke regelingen (voornamelijk de GGD) en € 1,5 miljoen van buurgemeenten.

(bedragen x € 1.000)

Programma

Doel

Begroting 2021

01 - Gemeenteraad

Ombudsman

35

04 - Openbare orde en Veiligheid

Veiligheidshuis,ondermijning, radicalisering

5.142

05 - Cultuur en Bibliotheek

Beheer archieven

240

06 - Onderwijs

Onderwijsachterstanden

40.000

Volwasseneneducatie

4.000

Voortijdig schoolverlaten

787

07 - Werk en Inkomen

Participatiewet c.s.

354.067

Re-integratie en armoedebeleid

705

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Volksgezondheid

18.511

Veilig thuis

17.117

Overig

578

11 - Economie

Convenanten

366

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Subsidieverlening Huisvesting vergunninghouders

6

Overhead

Nog te ontvangen BTW vanuit suppletieaangifte

396

Totaal specifieke uitkeringen

441.950

De ontwikkelingen worden toegelicht in de desbetreffende programma’s.

3. Inkomsten uit (specifieke) dienstverlening

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om circa 7,0% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven (zie de bijlage Tarieven voor een specificatie).

(bedragen x € 1 mln.)

Tarieven, leges en heffingen

Begroting 2021

Afvalstoffenheffing

81,8

Rioolrechten

43,1

Bouwleges

24,7

Burgerzaken

5,0

Sport

8,3

Bibliotheek-inkomsten

1,8

Tarieven gezondheidszorg

2,5

Overige tarieven

9,7

Totaal

177,0

4. Bouwgrondexploitatie

De begrote inkomsten voor de bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgifte zijn € 48,6 mln. Hiertegenover staan ook de lasten voor het aankopen en bouwrijp maken van gronden van € 78,3 mln.

5. Onttrekkingen aan reserves

Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2021 voor onttrekking van circa € 182,1 aan bestemmingsreserves voorzien.

6. Overige inkomsten

De gemeente heeft voor € 166,2 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Inkomsten uit huren en pachten € 48,9 mln.
 • Opbrengsten van activiteiten van de Haeghe groep € 23,3 mln.
 • Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen € 12,6 mln.
 • Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura € 6,5 mln.
 • Baten ambulancedienst € 14,0 mln.
 • Afronding div. projecten stadsvernieuwing € 12,8 mln.
 • Inkomstenbeheer vastgoed/parkeergarages/sportvoorzieningen/catering € 7,0 mln.
 • Diversen € 41,1 mln., waar onder verrekeningen met balansposten, zoals onderhanden werk € 30,0 mln.

7. Investeringsbijdrage

De gemeente ontvangt € 86,7 mln. aan investeringsbijdragen van derden voor grote projecten. De belangrijkste zijn:

 • Rotterdamsebaan € 52,6 mln.
 • Vervanging Riolering € 21,0 mln.
 • Netwerk Randstadrail € 7,4 mln.
 • Diverse overige bijdragen € 5,7 mln.

De investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiele vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59