Bijlagen

Afkortingen

5.2 Afkortingen

Afkorting

Betekenis

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIZ

Bedrijven Investeringszones

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIS

Concern Informatie en Automatisering

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

CO2

kooldioxide

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden

CPB

Centraal Planbureau

CS

Centraal Station

CV-starterspanden

Commanditaire Vennootschap – starterspanden

ECB

Europese centrale bank

fido

(Wet) financiering decentrale overheden

G4

Vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

HEIT

Haags Economische Interventieteam

HRM

Human Resources Management

HS

Holland Spoor

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

mln.

miljoen

MIP

Meerjaren Investerings Programma

MKB

Midden- en Klein Bedrijf

MPG

Meerjarenprogramma Grondbedrijf

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

OCWV

Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld

ORACS

Ondergrondse restafvalcontainers

OZB

Onroerend zaakbelasting

REIS

Ruimtelijk-economische investerings strategie

RGB

Reserve Grondbedrijf

RIEC

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Haaglanden

RIS

Raadsinformatiesysteem 319

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VSV

Vroegtijdig schoolverlaten

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Wmo

Wet maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Colofon
Uitgave
Gemeente Den Haag
Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum
Control

Bezoekadres
Spui 70, Den Haag
Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Email: regievoering@denhaag.nl

Website: https://financien.denhaag.nl

Ontwerp: Ontwerpwerk
Fotografie: Gemeente Den Haag

Productie
Gemeente Den Haag Interne Dienstencentrum

September 2020

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59