Bijlagen

Bron indicatoren

5.1 Bron indicatoren

3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

Topindicatoren

CO2-reductie (%)

DHV CO2-scanner     

Uitstoot CO2 in kton

DHV CO2-scanner

Prestatie-indicatoren

CO2 uitstoot

Rapportage Energieverantwoording CEB

Energieverbruik

Rapportage Energieverantwoording CEB

% gescheiden afval

CBS

Effectindicator

Aantal woningen transiteklaar

Gemeente Den Haag

Kengetallen 

Aantal auto in bezit particuliere Hagenaars,
gesplitst naar CO2 klasse

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW); Alle registraties t/m 3 kentekens op naam van een natuurlijk persoon worden geteld als particulier autobezit.

Absoluut aantal deelauto's

Aantal kg gescheiden afval per inwoner,
gesplitst naar papier, glas en gft

GDI

Duurzaamheid bij particuliere woningen,
gesplitst naar labels

DHIC/CBS + GDH DSO + DHIC RVO (Den Haag in cijfers)

Beleidsindicatoren (Rijk)

Hernieuwbare elektriciteit

CBS/Klimaatmonitor RWS

Omvang huishoudelijk restafval

CBS

4. Openbare Orde en Veiligheid

Effectindicator

Onveilgiheid Haagenaars

Landelijke veiligheidsmonitor / CBS

Kengetallen

Misdrijven / High impacts / overlastmeldingen 

Tabellenboek Politie Eenheid Den Haag / CBS

Beleidsindicatoren (Rijk)

Verwijzingen Halt

Bureau Halt

Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, diefstallen uit woning, vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte)

CBS

5. Cultuur en Bibliotheek

Prestatie-indicator

Rapportcijfer cultuuraanbod Den Haag 

Stadsenquête 

Effectindicator

% deelname aan cultuur per stadsdeel

Stadsenquête

Effectindicator

Bezoekers bibliotheek (digitaal en fysiek)

Jaarverslag Bibliotheek Den Haag 

Kengetallen

Leerlingen deelname PO en VO cultuureducatie 

Opgaaf instellingen 

Effectindicator

Bezoekers per soort cultuurinstelling:
Podium kunsten: Klassiek muziek (oud/nieuw)
Podiumkunsten – Pop, jazz, urban, wereldmuziek
Podiumkunsten – Theater, toneel, dans
Podiumkunsten – Participatie
Podiumkunsten – Film en Letterkunde
Kunst en cultuureducatie
Beeldende kunst en vormgeving
Musea

Opgave instellingen zoals opgenomen in Meerjarenbeleidsplan kunst & cultuur

6. Onderwijs

Prestatie-indicatoren

Percentage herplaatste nieuwe VSV’ers t.o.v. het totaal aantal nieuwe VSV’ers

DUO en EP -Nuffic

Aantal PO scholen met VVTO-aanbod (vroeg vreemde taal onderwijs)

DUO en EP -Nuffic

Effectindicatoren

% doelgroepkinderen VVE, dat deelneemt aan VVE

VVE-Up en DUO 

Beleidsindicatoren (Rijk)

Absoluut verzuim
Relatief verzuim

DUO

Relatief verzuim

DUO

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwaliteit (VSV’ers)

DUO

7. Werk en inkomen 

Prestatie-indicatoren

Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering

Socrates / Raak

Het aantal personen dat uitstroomt en binnen een jaar weer in de bijstand komt

Cognos

Effectindicator

Hat aantal uitkeringsontvangers dat gesanctioneerd wordt.

Socrates

Kengetallen

Bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag

CBS, Socrates

Percentage huishoudens/mensen met inkomen van 110% van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm).

Armoedemonitor 2 jaarlijks

Beleidsindicatoren (Rijk)

Kinderen in uitkeringsgezin                                       

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Netto arbeidsparticipatie

CBS

Werkloze jongeren                                                            

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Personen met een bijstandsuitkering

CBS

Lopend re-integratievoorzieningen

CBS

8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Effectindicatoren

Percentage 75-plus dat thuis woont

Gemeente Den Haag

Klanttevredenheidsindicator Wmo

Cliëntervaringsonderzoek WMO van BMC

Doorlooptijd Wmo

Registratie dienst OCW

Doorlooptijd Jeugd

Registratie dienst OCW

Percentage bereik kinderen tussen 0 en 1 jaar door de jeugdgezondheidszorg

Registratie dienst OCW

Percentage bereik kinderen 0 tot 4 jaar door de jeugdgezondheidszorg

Registratie dienst OCW

Percentage bereik kinderen 4 tot 19 jaar door de jeugdgezondheidszorg

Registratie dienst OCW

Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Registratie dienst OCW

Kengetallen

Aantal zwerfjongeren

Registratie dienst OCW

Aantal geregistreerde daklozen

Registratie dienst OCW

Aantal plekken voor opvnag daklozen

Registratie dienst OCW

Opvang veilig thuis (meldingen, adviezen)

VTH

Opvang veilig thuis aantal wachtende na veiligheidsbeoordeling

VTH

Beleidsindicatoren (Rijk)

Cliënten met een maatwerkarrangement

CBS

Jongeren met een delict voor de rechter 

https://www.waarstaatjegemeente.nl

Jongeren met jeugdhulp                           

Jongeren met jeugdbescherming            

https://www.waarstaatjegemeente.nl

Jongeren met jeugdreclassering             

9. Buitenruimte

Prestatie-indicator

Aantal bomen in de openbare ruimte

GISIP

Effectindicatoren

Kwaliteit schoon

Monitoring Uitvoeringsplan 'Schone stad'

Leefbaarheid

Veiligheidsmonitor, Ministerie Veiligheid en Justitie

Waardering groen in de buurt

Stadsenquête

Kengetal

Openbaar groen (aantal m2)

Gemeente Den Haag

10. Sport

Prestatie-indicatoren

Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten

Som aantallen uit inhoudelijke rapportages combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches

Aantal topsporters/talenten per jaar

Opgave NOC NSF

Het percentage bezetting van de velden

Gemeente Den Haag

Het percentage bezetting van sporthallen

Gemeente Den Haag

Effectindicatoren

-Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen
-Tevredenheid bezoekers gemeentelijke zwembaden

Stadsenquête  

Percentage vitale verenigingen

Tweejaarlijks vitaliteitsonderzoek sportvereningen door de gemeente

Kengetallen

Het percentage Hagenaars dat >12 keer per jaar sport (RSO-definitie)

Stadsenquête 

Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging

Stadsenquête 

Het percentage kinderen dat een zwemdiploma heeft, per leeftijdscategorie

RSO enquête

Beleidsindicatoren (Rijk)

Percentage respondenten dat niet of minder dan 1x per week sport

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

11. Economie

Effectindicatoren 

Aantallen hotelovernachtingen

CBS

Ondernemersklimaat

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, LexNova. In opdracht van MKB Nederland.

Kengetallen

Aantal overnachtingen bij particulieren

Gemeentelijke belastingen

Aanbodpercentages kantoorruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte

Steenworp, BAG en Locatus

Faillissementen en starters

KVK en KVK met bewerking DSO/Economie

Aantal internationale instellingen 

CBS

Bruto binnenlands product t.o.v. voorgaand jaar

CBS: Bruto Binnenlands Product t.o.v. voorgaand jaar gaat om de groei van 2019 tov 2018 (en het zijn voorlopige cijfers)  

Internationale instellingen NGO /Expatservice 

Bureau Internationale Zaken

Beleidsindicatoren (Rijk)

Functiemenging

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bedrijvigheid-en-economie

Vestigingen van bedrijven

Banen

12. Mobiliteit

Prestatie-indicatoren

Fietspaden, fietsstroken en fietsparkeerplekken

DSO verkeersonderzoek 

Het aantal kilometers waar de positie van de fiets substantieel verbeterd is

DSO verkeersonderzoek 

Jaarlijkse fietsindex (hoe vaak wordt de fiets gebruikt)

DSO verkeersonderzoek 

Effectindicatoren

Toplokaties (HNM)

Dienstregeling HTM per einde jaar

Aandeel verplaatsingen

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland / CBS

Parkeerdruk

DSO / PSO

13. Stadsontwikkeling en wonen 

Prestatie-indicatoren

Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar in BAG a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing

BAG

Aantal nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar van bij SVH aangesloten woningcorporaties

SVH

% nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar

Voorraadmutaties BAG en voorraadbestanden SVH

Topindicatoren

Wijziging woningvoorraad

DSO/PSO

Effectindicatoren 

Aantal m2 vervallen kantoorruimte

Steenworp

Aantal koopwoningen per 1 januari

Onroerende Zaakbelasting

Aantal woningen particuliere huur per 1 januari

Onroerende Zaakbelasting

Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de huurprijsgrens) per 1 januari

Onroerende Zaakbelasting

Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) van toegelaten instellingen die bij SVH zijn aangesloten met een subsidiabele huur van de zittende bewoner tot de huurprijsgrens per 1-1

Voorraadbestanden SVH, bewerking DSO/PSO

Kengetallen

Aantal woningzoekenden dat in een jaar een of meer keer gereageerd heeft op het woningaanbod van de bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen

Verhuurgegevens SV 

Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de aftoppingsgrens 

Verhuurgegevens SV 

Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens 

Verhuurgegevens SV 

Aantal verkochte woningen via een NVM Makelaar

NVM 

Aantal huishoudens per 1-1

BRP 

Tevrdenheid huidige woning

Inwonersonderzoek 2019, deel Wonen; Rapportcijfer over de huidige woning.

Tevredenheid over wonen in huidige buurt

Inwonersonderzoek 2019, deel Wonen; Rapportcijfer over het wonen in de buurt.

Kwaliteit van de woning op basis van onderhoudsvragen

Inwonersonderzoek 2019, deel Wonen; Onderhoudsstaat van uw woning

Beleidsindicatoren (Rijk)

Gemiddelde WOZ waarde 

www.Waarstaatjegemeente.nl

Nieuw gebouwde woningen 

Demografische druk

BRP

14. Stadsdelen, integratie en dienstverlening,

Effectindicatoren

Beoordeling bezoekers Den haag.nl ( click, call en Face) 

Klanttevredenheidsonderzoek (Ipsos Synovate)

Prestatie-indicatoren

Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen via www.denhaag.nl

CCO, GBOS, Google Analytics.

Gemiddelde wachttijd in seconden voordat klanten worden geholpen bij 14070

CCO, GBOS, Google Analytics.

Percentage klanten dat binnen 5 minuten wordt geholpen bij de balies KCC

CCO, GBOS, Google Analytics.

Kengetallen

Aantal klantcontacten via www.denhaag.nl

Google Analytics

Aantal ingediende plannen voor de wijkbudgetten

Gemeente Den Haag

Aantal participanten bij totstandkoming van de wijkagenda’s

Gemeente Den Haag

Aantal aangemelde en gehonoreerde subsidieaanvragen leefbaarheid- en bewonersparticipatie

Gemeente Den Haag

15. Financiën

Effectindicator 

Positie op de ranglijst van gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten.

Centrum voor onderzoek van de Economie van lagere overheden (Coelo)

16 Overhead

Beleidsindicator (Rijk)

% van de totale lasten                                                     

Oracle FIN

3.1 Bedrijfsvoering

Beleidsindicatoren (Rijk)

Formatie                                                                              

Oracle HR

Apparaatskosten                                                                

Oracle FIN en GBA

Externe inhuur                                                                   

Oracle FIN

3.2 Lokale heffingen 

Beleidsindicatoren (Rijk)

- Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
- Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

COELO

3.3 Weerstandsvermogen

Kengetallen

- Netto schuldquote

Gemeente Den Haag

- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
   leningen

- Solvabiliteitsratio

- Structurele exploitatieruimte

- Grondexploitatie

- Belastingcapaciteit: woonlasten
   meerpersoonshuishouden

- EMU-saldo (in €1.000)

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59