Paragrafen

Financiering

Interne financiering

Kortlopende interne financiering (korter dan 1 jaar)
Alle bankrekeningen van de gemeente worden centraal beheerd. De Treasury voorziet in de totale financieringsbehoefte van de gemeente, die ontstaat uit het saldo op de bankrekeningen van de lopende uitgaven en inkomsten (exploitatie en investeringen).

Langlopende interne financiering (langer dan 1 jaar)
Gemeente Den Haag heeft de financiering centraal geregeld. Voor de gemeentelijke activa wordt bij het verstrekken van leningen gebruik gemaakt van het omslagsysteem. Dit houdt in dat over alle investeringen een gemiddelde rente wordt gerekend, de zogeheten omslagrente. Deze omslagrente wordt aan het begin van elk jaar vastgesteld. Voor het begrotingsjaar 2021 is de omslagrente bepaald op 1,5%. De portefeuillerente van de opgenomen langlopende leningen komt uit per 31 december 2021 op 1,97%. Exclusief de doorverstrekkingen aan derden komt deze uit op 1,82%.

Het onderstaande renteschema geeft inzicht in de berekening van de omslagrente.

 

bedragen x € 1.000

Renteschema

A

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

29.103

B

Externe rentebaten over de korte en lange financiering

-12.202

C

Saldo Externe  rentelasten en rentebaten

16.901

Rente grondexploitatie 

-1.407

Rentebaten projectfinanciering 

-3.967

-5.374

Toe te rekenen externe rente

11.527

D1

Toegerekende rente over eigen vermogen

18.292

D2

Toegerekende rente over vreemd vermogen

2.489

E

Totaal toe te rekenen rente

32.308

Toegerekende omslagrente 

30.310

F

Verwacht Renteresultaat op het taakveld Treasury

-1.998

De begrote boekwaarde van de activa die integraal worden gefinancierd bedraagt per 1 januari 2021
€ 2,02 mld. Het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 1,60% (32,308 mln./2,02 mld). De gemeente rondt dit – met een marge van 0,5% - af naar 1,5% en hanteert dit percentage voor de renteomslag. Het verwacht renteresultaat is verantwoord op taakveld Treasury. Alle in de tabel gepresenteerde bedragen zijn verwerkt in de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59