Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen

Groen draagt bij aan de kwaliteit van leven. In de Agenda groen voor de stad (RIS 294705) staat het  kader voor het groenbeleid van de gemeente. De gemeente beheert en investeert in het openbaar groen. Hiervoor voeren we het volgende uit:

Stadsnatuur
In 2020 is de nota Stadsnatuur vastgesteld en wordt er conform deze nota gewerkt. In deze nota geven we invulling aan de ambities uit de Agenda Groen voor de stad waarbij we streven naar een gezond stadsecosysteem. Een gezonde stad is gebaat bij een hoge biodiversiteit. Een hoge biodiversiteit zorgt voor minder ongewenste plaagsoorten zoals stadsduiven, kraaien, meeuwen en ratten. Dit bereiken we door kwalitatieve verbetering van het Haagse groenblauwe netwerk (water en groen) om zo de rijkdom aan planten en dieren te vergroten.

In 2021 wordt verder gewerkt aan de inrichting- en beheerplannen in de stad. We willen de kwaliteit en functionaliteit van de ecologische verbindingszones verbeteren en zo de robuustheid van deze gebieden te vergroten. Een belangrijk onderdeel is het gefaseerd maaien van bermen en graslanden. We werken aan een monitoringsplan om te kunnen bepalen hoe het met onze stadsnatuur gesteld is. Verder nemen we concrete maatregelen. Denk aan het verbeteren van het beheer van natuurvriendelijke oevers en graslanden binnen en buiten de ecologische verbindingszones, het aanleggen van bloemenweides in parken en het aanleggen van uittreedplaatsen voor dieren langs oevers. Jaarlijks is hiervoor circa € 0,5 mln. beschikbaar.

Stadsbomen

 • In de nota Stadsbomen staat de bijdrage van bomen voor de leefbaarheid in de stad centraal. Alle waarden die bomen toevoegen aan de stad, noemen we ook wel ecosysteemdiensten. Het toepassen van deze ecosysteemdiensten is een van de doelen in 2021. De gemeente werkt aan het verbeteren van het  bomennetwerk en een toename van het kroonvolume in de stad.  
 • Meer kroonvolume kan bereikt worden door meer bomen aan te planten en door bestaande groeiplaatsen te verbeteren. In het kader van het nieuwe bomenbeleid zijn de mogelijkheden en ambities om extra bomen te planten op een rij gezet. In 2021 worden met het vergroeningsbudget dan ook extra bomen aangeplant. Veranderingen in de stad zoals stedelijke ontwikkeling en herinrichtingen worden aangegrepen om extra bomen te planten en groeiplaatsen van bestaande bomen te verbeteren. Hiermee investeren we in de leefbaarheid van de stad.
 • Om het kroonvolume in de stad verder toe te laten nemen geeft de gemeente gratis bomen aan bewoners voor hun eigen tuin om daarmee de vergroening van de vaak verharde tuinen te stimuleren.   
 • Jaarlijks worden circa 1.100 tot 1.400 dode en zieke bomen vervangen en worden ruim 8.000 iepen preventief beschermd tegen de iepenziekte. Ook wordt bij ruim 80.000 bomen een veiligheidsinspectie uitgevoerd.
 • We houden de stad veilig en hebben extra aandacht voor takbreukgevoelige populieren. Begin 2021 wordt de tweede tranche van het populierenvervangingsproject afgerond en planten we vervangende bomen. Gelijktijdig starten we met een nieuwe inventarisatieronde. Hierna wordt de derde tranche gestart.

Japanse Duizendknoop en populieren 
Vanaf 2021 is € 0,4 mln. beschikbaar gesteld voor de aanpak van de Japanse Duizendknoop (invasieve exoot) en de vervanging van populieren. De aanpak Japanse Duizendknoop heeft als doel verdere verspreiding te voorkomen en het aantal groeiplekken terug te dringen. Voor de populieren zie de tekst bij Stadsbomen. 

Minder steen, meer groen
We maken de stad toekomstbestendiger door verdere vergroening van de buitenruimte. Dat gebeurt zowel kwalitatief als kwantitatief. Samen met de gebruikers van de stad wordt ruim 3000 m2 per jaar ontsteend en worden waar mogelijk extra bomen geplant. Hierdoor wordt  water  beter vastgehouden en de omgeving verfraaid. We gebruiken voor de communicatie en participatie het groene platform www.hethaagsegroen.nl.
Hiervoor is incidenteel circa € 2,5 mln. beschikbaar. Daarvan is € 0,5 mln. voor extra onderhoud.

Grote groengebieden
Door belanghebbenden zoals het beheerplatform Zuiderpark en de Stichting Zuiderpark wordt meegewerkt aan de nota Zuiderpark. Deze nota is naar verwachting de eerste helft van 2021 klaar.

In 2021 wordt de visie denktank Scheveningse Bosjes en Westbroekpark inclusief waterpartij (RIS 299399) uitgewerkt. In 2021 starten we met de uitvoering van het beheerplan en de aanpak voor paden en meubilair voor de Scheveningse Bosjes.

Regionaal groen
Den Haag is ook regionaal actief om het omliggende landschap te verbeteren. Dat doen we als samenwerkingspartner aan 2 landschapstafels: Hof van Delfland en Duin, Horst en Weide. De gemeente is actief lid in de stichting Groenfonds Midden-Delfland en mede-initiator voor het Nationaal Park Hollandse Duinen. Er is € 0,5 mln. beschikbaar.

Wat doet de gemeente in 2021?

 • Eind 2020 opent de Nieuwe Driemanspolder. Dit betekent dat bewoners in 2021 volop kunnen genieten van natuur en recreatiemogelijkheden in dit 300 ha grote gebied. Diverse projecten worden in 2021 in dit gebied afgerond.
 • In 2020 werken we aan de landscheidingsdijk tussen de Nieuwe Driemanspolder en Leidschenveen. Als dit slaagt, werken we in 2021 de ecologische en recreatieve inrichting van de dijk uit.
 • Met bijdragen uit de landschapstafel Hof van Delfland wordt het Molenvlietpark in de Vlietzone opgeleverd.
 • In Duin, Horst en Weide worden ecologische linten ontwikkeld, vooral in bermen. Het gaat om smalle doorgaande structuren voor bijen en vlinders.
 • Het agrarische cultuurlandschap van Midden Delfland biedt natuur en landschap aan de omliggende steden waaronder Den Haag. Tegelijkertijd is er bedrijvigheid in de vorm van vooral melkveehouderij. De stichting Groenfonds Midden-Delfland verzorgt in 2021 subsidies voor kleine projecten om het agrarische cultuurlandschap te promoten. Doel van de subsidie is om lokale producten zoals zuivel en vlees meer bekendheid te geven.
 • Eind 2020/begin 2021 dient Den Haag de statusaanvraag voor Nationaal Park bij het ministerie in. Den Haag is één van de partners. Als de status wordt toegekend, zijn we in 2021 officieel een Nationaal Park. We werken verder aan projecten die in de bijbehorende visie passen, zoals de entree Koekamp.

De middelen die zijn begroot om het groen te onderhouden zijn begroot op programma 9 Buitenruimte voor grootschalig onderhoud en programma 14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening voor calamiteitenonderhoud, klein onderhoud, onderhoud na meldingen van bewoners en planmatig klein onderhoud aan straatmeubilair. De volgende middelen zijn in de begroting beschikbaar:

Groen

2021

2022

2023

2024

Uitvoeringsprogramma 9:

10.812

10.733

8.213

8.213

openbaar groen

Uitvoeringsprogramma 14:

14.617

14.539

14.499

14.499

openbaar groen

Groen

25.429

25.272

22.712

22.712

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59